Skip to main content

Onze visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven.
De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op ontwikkeling en leren:
De school is er allereerst om te leren. Dit telt voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten.
We volgen de ontwikkelingen en scholingen op ons vakgebied en bieden mede daardoor eigentijds onderwijs van een goede kwaliteit. Daarin is er voor ieder kind maatwerk, een goede aansluiting op de persoonlijke onderwijsbehoeften en kansen. Kinderen ontwikkelen zich goed op onze school, ze krijgen een optimale kans om zich te ontplooien.

Visie op onderwijs:
Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We volgen de 1- zorgroute en garanderen hiermee dat ieder kind optimaal van het onderwijs kan profiteren. Het onderwijs is breed en veelzijdig. Kinderen nemen zelf verantwoording voor hun leren.
In de voorgaande periode heeft het team van Het Mozaïek om bovenstaande te realiseren een aantal speerpunten geformuleerd.
Hierbij wordt geïnvesteerd op basisvaardigheden zoals rekenen en taal, vanuit handelingsgericht werken. 

Tot slot is van belang dat alle betrokkenen bij de school zorg dragen voor elkaar: leraren, leerlingen en ouders.

Visie op opbrengsten van het onderwijs:
Wij bieden de kinderen de leerstof aan die in de kerndoelen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. We richten ons erop dat alle kinderen presteren op of boven het landelijk gemiddelde.
Voor kinderen die dit doel niet kunnen halen, stellen we een eigen leerlijn op, die afgestemd is op de mogelijkheden van deze individuele kinderen.
Voor kinderen die meer in hun mars hebben bieden we aanvullende leerstof op een uitdagend niveau. 

Visie op identiteit:
Basisschool Het Mozaïek wil zich onderscheiden als een professionele en daadkrachtige school die een duidelijke plaats verwerft in Sluiskil.
De drijfveren van de school zijn daarbij: positieve omgang met elkaar en constructief omgaan met ieders competenties en talenten. Dit wordt vormgegeven vanuit een open houding naar leerlingen, ouders en leerkrachten, vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid. Er is ruimte, aandacht en respect voor ieders identiteit.

Visie op schoolklimaat:
In de school wil men een sfeer creëren van open staan voor elkaar. Leerkrachten en kinderen
voelen zich veilig en leren van en met elkaar in een plezierige sfeer. De kinderen ervaren vertrouwen
in volwassenen en medeleerlingen.
De school moet een plaats zijn waar kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Vanuit dit gevoel kunnen ze werken aan een positief zelfbeeld en een persoonlijke ontwikkeling. De emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt goed begeleid. Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van  sociale competenties en vaardigheden.
Binnen de school wordt aangesloten op de talenten van de leerlingen en de competenties van de leerkrachten.
De kinderen krijgen een optimale kans om zich te ontplooien.
Samen draagt men de verantwoordelijkheid voor de school.
 
Visie op maatschappelijke positionering:
De school heeft een duidelijke plaats in onze dorpsgemeenschap. Door ons in te zetten voor  samenwerking met andere scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties leren we de kinderen volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.